Menu

Strategia naszego działania opiera się na dwóch filarach- realizacji projektów wpływających na optymalizację kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pomocy w dostępie do innowacyjnych rozwiązań biznesowych . Oferujemy firmom uczestnictwo w programach oszczędnościowych, które obniżają wydatki ponoszone między innymi na zakup paliwa, energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczeń, leasingu pracowników. Pomagamy kojarzyć działania podmiotów zrzeszonych w projekcie i maksymalizować efekt synergii współpracy.


Informacja o zamiarze połączenia Spółki i udostępnienie Planu połączenia

Zarząd Spółki VIVE Biznes spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod numerem KRS: 0000442311 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) zawiadamia o zamiarze połączenia z VIVE Textile Recycling  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6,  KRS: 0000089969  (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) i na podstawie art.  500 § 21 udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia.

Plan połączenia spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 23 października 2018 r. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Załącznik:  Plan połączenia VIVE Biznes sp. z o.o. (link)

 • złotych zredukowanych kosztów w firmach z Projektu BIZNES1000
 • firm uczestniczy w Projekcie BIZNES1000

Spółka VIVE Biznes rozpoczęła swoją działalność w roku 2012, zaczynając od biznesowego wsparcia działań Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce.

Spółka VIVE Biznes rozpoczęła swoją działalność w roku 2012, zaczynając od biznesowego wsparcia działań Klubu Sportowego VIVE Targi Kielce.

Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Bertus Servaas, Prezes Zarządu VIVE Group, twórca Fundacji VIVE Serce Dzieciom i Prezes Klubu Sportowego VIVE Tauron Kielce.

Na bazie pomysłu połączenia biznesu ze sportem, powstał „Klub 100”, w skład którego wchodzi 100 firm z regionu świętokrzyskiego, wspierających dziś finansowo i intelektualnie działalność Klubu Sportowego.

Jako VIVE Biznes skoncentrowaliśmy  się na wdrażaniu i rozwijaniu projektów optymalizujący wydatki prowadzenia firm w oparciu o niezbędne, odpowiednio dobrane z zasobów BIZNES1000 programy oszczędnościowe lub synergię z innymi podmiotami. Śledzimy trendy i monitorujemy najbardziej innowacyjne projekty. Pozyskujemy do współpracy podmioty, które swoimi produktami lub usługami mogą przyczynić się do usprawnienia  procesów biznesowych,  dotychczas funkcjonujących w oparciu o tradycyjne metody.

Główny projekt, który realizujemy, nosi nazwę BIZNES1000 i w jego ramach organizowanych jest kilkanaście  programów oszczędnościowych.

Każdy uczestnik projektu ma możliwość nawiązywania nowych, cennych kontaktów biznesowych, umocnienia swojej pozycji na rynku, kreowania własnego wizerunku jako wiarygodnego przedsiębiorcy i lojalnego partnera. W VIVE Biznes szanujemy etykę, relacje i jasne zasady budowania współpracy biznesowej. Swoimi działaniami chcemy wyznaczać  nowe standardy wzajemnej korelacji.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: https://biznes1000.pl

Głównym celem spółki jest wdrażanie projektów obniżających koszty prowadzenia  działalności  przynosząc przeliczalne i wymierne korzyści przedsiębiorcom i ich pracownikom, oraz  odpowiedzieć na potrzeby firm poszukujących sposobu na wzmocnienie własnej pozycji dzięki nieszablonowym i innowacyjnym rozwiązaniom

Przedsiębiorcy  należący do grona uczestników Biznes1000 otrzymują możliwość nawiązania kontaktów biznesowych oraz umacniania pozycji rzetelnego i lojalnego partnera.

Razem możemy więcej!

Naszą siłą są ludzie – wykwalifikowani, otwarci i zorientowani na sukces naszych klientów. Wierzymy, że tylko dzieląc się wiedzą i doświadczeniem możemy się rozwijać i wspólnie realizować wyznaczone cele.

Osiągnięcia naszej firmy są wynikiem dobrze przygotowanej strategii i profesjonalnych działań zgranej grupy ludzi.

 • Sebastian Srebro

  Dyrektor Zarządzający

 • Ewa Pół­chło­pek

  Ko­or­dy­na­tor Projektów

 • Anna Ka­spe­rek

  Ko­or­dy­na­tor Projektów

 • Piotr Zbroiński

  Ko­or­dy­na­tor Projektów